ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌

None

 • Title: ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌
 • Author: Ravichandran C.
 • ISBN: 9788126452385
 • Page: 395
 • Format: Paperback
 • None

  • Unlimited [Psychology Book] Ò ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌ - by Ravichandran C. ✓
   395 Ravichandran C.
  • thumbnail Title: Unlimited [Psychology Book] Ò ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌ - by Ravichandran C. ✓
   Posted by:Ravichandran C.
   Published :2020-07-20T07:10:49+00:00

  About “Ravichandran C.

  • Ravichandran C.

   Ravichandran C. Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌ book, this is one of the most wanted Ravichandran C. author readers around the world.

  287 thoughts on “ബുദ്ധനെ എറിഞ്ഞ കല്ല്‌

  • ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വ്യാഖ്യാന കസർത്തുകൾ ഇല്ലാതെ ലളിതമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു Enjoy


  • Appreciating the effort taken by Prof. Ravichandran C to publish such a work. Books like these, which dare to question the authenticity of the 'unquestionable' religious scripts, are much needed in the contemporary society.At times author tend to go out of context, even though useful, the surplus information were not to be included in this book. If this was avoided I would have given 5stars instead of 4.


  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *